m b b u s i n e s s

คํารับรองจากลูกค้า

การวัดความพึงพอใจในบริการ วัดจากองค์ประกอบดังนี้

ความสามารถในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย

การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในกฎ-ระเบียบวินัย

การมีมารยาทอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีน้ำใจ และซื่อสัตย์

การเลือกใช้ และดูแลอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด