โปรโมชั่น แถม อบฆ่าเชื้อโรค 99.99 % ด้วยรังสี UVC มูลค่า 4,000.- ฟรี !!! สำหรับช่วงนี้ ถึง 31/10/65 เท่านั้นบริษัท มอรัล บิสสิเนส จำกัด คุณธรรมนำธุรกิจ คือ ปรัชญาของเรา ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน คือ งานของเรา จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีที่เราดำเนินงานด้วยปรัชญา

m b b u s i n e s s

คํารับรองจากลูกค้า

การวัดความพึงพอใจในบริการ วัดจากองค์ประกอบดังนี้

ความสามารถในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย

การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในกฎ-ระเบียบวินัย

การมีมารยาทอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีน้ำใจ และซื่อสัตย์

การเลือกใช้ และดูแลอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด

คุณสุธินี จักรเครือ

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด

ความสามารถในการทำงาน ความรับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พนักงานมีน้ำใจ มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน


ผลประเมิน 100%

คุณอริสษา สนม

บริษัท เอสเพรสโซ่แมน ซัพพลาย จำกัด

ภาพรวมการประเมิน บริการจากพนักงานทำความสะอาด, หัวหน้าสายตรวจ และจากส่วนกลาง อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก


ผลประเมิน 98%

คุณวิกันดา สนิสุริวงศ์

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทเลคอม อินสเทลเลชั่น จำกัด

พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และรับผิดชอบในการทำงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี


ผลประเมิน 98%

คุณปริษา จุฬามณี

บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีเยี่ยม และปฏิบัติตนอยู่ในกฏ-ระเบียบ


ผลประเมิน 97%

คุณเสาวนีย์

บริษัท Lamex Foods UK จำกัด

ปฏิบัติงานได้ดีมากค่ะ


ผลประเมิน 94%

คุณพัชชะรี มูณีย์

บริษัท สยามพลัส โคโค่นัท ออยส์ จำกัด

พนักงานปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดีมาก ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก


ผลประเมิน 93%

คุณปิยวรรณ ฉัตรมงคล

บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) จำกัด

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้ง 2 คน


ผลประเมิน 92%

คุณลัดดาวัลย์ ธนดำเกิง

บริษัท เซ็นเตอร์คอม จํากัด

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ


ผลประเมิน 92%

คุณกรรณิการ์ จ้อยชะรัด

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

ผลประเมิน พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และให้ความร่วมมือ มีน้ำใจ มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก


ผลประเมิน 90%