โปรโมชั่น แถม อบฆ่าเชื้อโรค 99.99 % ด้วยรังสี UVC มูลค่า 4,000.- ฟรี !!! สำหรับช่วงนี้ ถึง 31/10/65 เท่านั้นบริษัท มอรัล บิสสิเนส จำกัด คุณธรรมนำธุรกิจ คือ ปรัชญาของเรา ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน คือ งานของเรา จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปีที่เราดำเนินงานด้วยปรัชญา

m b b u s i n e s s

คํารับรองจากลูกค้า

การวัดความพึงพอใจในบริการ วัดจากองค์ประกอบดังนี้

ความสามารถในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย

การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน อยู่ในกฎ-ระเบียบวินัย

การมีมารยาทอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีน้ำใจ และซื่อสัตย์

การเลือกใช้ และดูแลอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด

คุณมนมนัส จิตจำรัส

บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

ความพึงพอใจ พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก รวมทั้งการดูแล และการประสานงานของหัวหน้าสายตรวจ ถือว่าดี


ผลประเมิน 82%

คุณเรือนแก้ว แซ่ตั้ง

บริษัท มากิโน (ประเทศไทย) จำกัด

การปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน อยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย


ผลประเมิน 80%

คุณศรัณรัชต์ หงษ์ชัยภูมิ

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (บางบัวทอง)

ความสามารถในการทำงาน ความรับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พนักงานมีน้ำใจ มีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน และซื่อสัตย์


ผลประเมิน 86%

คุณสาวิตรี พลสอน

บริษัท เจ.แอล.ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ผลประเมินในด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ


ผลประเมิน 70%